Quiz Bowl Bracket


       
WINNER'S BRACKET
Loup County
Kearney Catholic Rnd 9Northwest
Rnd 1Northwest
Northwest Rnd 19Northwest
St. Paul
Rnd 4St. Paul
Arnold
Rnd 27Northwest
Broken Bow
Rnd 5Sandhills
Sandhills
Rnd 20Sandhills
Anselmo-Merna
Rnd 6Burwell
Burwell
Rnd 33Gothenburg
GothenburgTo Finals
Ravenna Rnd 10Gothenburg
Rnd 2Ravenna
Zion Lutheran Rnd 21Gothenburg
Sargent
Rnd 7Sargent
Pleasanton
Rnd 28Gothenburg
Overton
Rnd 8Lexington
Lexington
Litchfield Rnd 22KPS Horizon
Rnd 3Elm Creek
Elm Creek Rnd 11KPS Horizon
KPS Horizon
LOSER'S BRACKET
Northwest
SandhillsNorthwest
ArnoldSargent Rnd 35
Rnd 12Arnold Rnd 23Arnold Rnd 31Sandhills To Finals
Broken Bow Rnd 16Arnold
Loup County Rnd 29Arnold
Burwell
Elm Creek Rnd 24Burwell
Pleasanton Rnd 17Overton
Rnd 13Overton Rnd 34Anselmo-Merna
OvertonSt. Paul
Ravenna Rnd 25Anselmo-Merna
Anselmo-Merna Rnd 18Anselmo-Merna
Rnd 14Anselmo-Merna Rnd 30Anselmo-Merna
Kearney CatholicLexington
Zion Lutheran Rnd 26Zion Lutheran Rnd 32Anselmo-Merna
Rnd 15Zion Lutheran
LitchfieldKPS Horizon